جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 239285
  تاریخ انتشار : 2 خرداد 1397 10:0
  تعداد بازدید : 270

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ماه 97

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ماه 97


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۳۰۰۷۶

   

  بررسي علمي و کاربردي موضوع "قصاص" از منظر قانون مجازات اسلامي (1392)/ محمد مصدق، امير حسين مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۳-۹.

  ۳۰۰۷۷

   

  بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح با رويکرد علمي و کاربردي - قسمت اول/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۱۰-۱۸.

  ۳۰۰۷۸

   

  شيوه هاي دادرسي پيامبر اعظم (ص) و ارائه ويژگي هاي آن/ پريسا درگاهزاده، محمد درگاهزاده.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۱۹-۲۷.

  ۳۰۰۷۹

   

  تملک غيرمجاز اراضي عمومي و ملي (زمين خواري) در پرتو قوانين کيفري ايران/ ابوالفضل عامري شهرابي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۲۸-۳۵.

  ۳۰۰۸۰

   

  ارزيابي اجمالي مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 از منظر بزه ديده شناسي/ رضا دانش نيا.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۳۶-۴۴.

  ۳۰۰۸۱

   

  بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي - قسمت اول/ مريم اکبري.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۴۵-۵۰.

  ۳۰۰۸۲

   

  مسئوليت انتظامي قضات در صورت نقض حقوق متهم/ ميترا دهفولي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۵۱-۵۷.

  ۳۰۰۸۳

   

  جريان قاعده اعراض در حقوق ايران - قسمت اول/ علي احمديان.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره 126، بهمن و اسفند: ص ۵۸-۶۴.

  ۳۰۰۸۴

  DM12302

  بازگشت پذيري مقيد وقف در فقه و حقوق ايران/ سيد مصطفي سعادت مصطفوي، علي اکبر جعفري.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۵-۲۸.

  ۳۰۰۸۵

  DM12303

  حريم خصوصي خودرو در حقوق ايران و انگلستان/ رضا شکري، مهدي شيدائيان، سيد محمود مير خليلي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۲۹-۵۵.

  ۳۰۰۸۶

  DM12304

  خوانشي نو از ديدگاه هاي تحليلي نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه/ هادي طحان نظيف، رضا احساني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۵۷-۸۰.

  ۳۰۰۸۷

  DM12305

  نسبت تعزير با نهي از منکر در فقه اماميه/ مجتبي جاويدي، مهدي حميدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۸۱-۱۰۷.

  ۳۰۰۸۸

  DM12306

  مطالعه تطبيقي تقاص؛ مباني و منابع آن در فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده آمريکا/ رسول احمدي فر.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-۱۳۳.

  ۳۰۰۸۹

  DM12307

  واکاوي فقهي مسئله استقلال داور/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان: ص. ۱۳۵-۱۵۸.

  ۳۰۰۹۰

  DM12308

  بررسي اجراي علني مجازات ها از منظر علم کيفرشناسي و آراء فقها/ محمدجواد پورحسيني، سيدمهدي قريشي، محمدحسن جوادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره اول (پياپي ۴۵)، بهار و تابستان؛ شماره ص. ۱۵۹-۱۸۳.

  ۳۰۰۹۱

  DM12309

  چالش افشاي دلايل محرمانه در مرحله تأييد اتهامات لوبانگو در رويه ديوان کيفري بين المللي؛ جلوه اي از دستاوردهاي حقوق بشري/ جواد صالحي.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۳-۲۲.

  ۳۰۰۹۲

  DM12310

  نگاهي اجمالي بر نسبت حکمراني خوب و حقوق بشر/ محمد امامي، حميد شاکري.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۲۳-۴۸.

  ۳۰۰۹۳

  DM12311

  داستان يک حق؛ بررسي ريشه هاي تاريخي تضمين اشتغال به مثابه يک حق بشري/ آزاده السادات طاهري.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۴۹-۷۲.

  ۳۰۰۹۴

  DM12312

  واکاوي علل عدم تصريح قانون اساسي به شرط جنسيت در تصدي مقامات عالي رتبه سياسي/ سيده فاطمه فقيهي.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان.

  ۳۰۰۹۵

  DM12313

  حق بر زبان مادري و آموزش/ سعيد رهايي، زهرا رزاق مرندي.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۹۵-۱۱۶.

  ۳۰۰۹۶

  DM12314

  مفهوم، ارکان و ارتقاي شهروندي جهاني/ مجتبي همتي.- حقوق بشر. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ۱(پياپي ۲۳)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۷-۱۴۰.

  ۳۰۰۹۷

  DM12315

  نگاهي انتقادي به پيش نويس مواد راجع به مسئوليت سازمان هاي بين المللي/ حميد الهويي نظري، عقيل محمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۱-۲۹.

  ۳۰۰۹۸

  DM12316

  جايگاه اصل احتياط در حمايت از محيط زيست دريايي/ عليرضا آرش پور، فرشته بنافي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۳۱-۵۸.

  ۳۰۰۹۹

  DM12317

  کارت بدهي و ارزيابي تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ مريم جلالي، محمد مهدي الشريف، عليرضا فصيحي زاده، محمود جلالي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۵۹-۹۰.

  ۳۰۱۰۰

  DM12318

  ماهيت حقوقي انواع قراردادهاي پارکينگ در حقوق ايران و آمريکا/ محمد علي خورسنديان، زهرا اسدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۸۵-۱۰۷.

  ۳۰۱۰۱

  DM12319

  عدم قابليت استناد بطلان در شرکت هاي تجاري/ مهسا رباطي، سعيد محسني، سيد محمد مهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۱۰۹-۱۳۰.

  ۳۰۱۰۲

  DM12320

  انتقال مفاهيم مسئوليت دولت ها به حوزه سازمان هاي بين المللي و چالش هاي پيش رو/ سيدمهدي رضوي حاجي آقا، مجتبي بابايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۱۰۹-۱۳۰.

  ۳۰۱۰۳

  DM12321

  بيمه مضاعف/ حبيب طالب احمدي، عبدالله رحماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۱۷۷-۲۰۸.

  ۳۰۱۰۴

  DM12322

  تأملي بر نظام تصويب و نظارت قضايي بر تحريم ها در حقوق اتحاديه اروپا/ مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۱۹۵-۲۲۷.

  ۳۰۱۰۵

  DM12323

  مباني و چگونگي جبران خسارات وارده به خريدار در معامله فضولي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان/ حجت مبين، سيده مهناز لؤلؤ.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۲۲۹-۲۵۹.

  ۳۰۱۰۶

  DM12324

  ساز و کار حل و فصل اختلاف ناشي از برجام و تعيين تکليف تحريم هاي هسته اي ايران در برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ محسن محبي، وحيد بذار.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره 4، زمستان: ص. ۲۶۱-۲۸۶.

  ۳۰۱۰۷

  DM12325

  جايگاه مفهوم خدمات عمومي در حقوق اداري ايران/ سيدمجتبي واعظي، زهرا البرزي.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۹-۳۱.

  ۳۰۱۰۸

  DM12326

  نگاهي به حق اداره مطلوب در حقوق اداري ايران/ علي محمد فلاح زاده، سيدجمال رکابدار.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۳۳-۵۹.

  ۳۰۱۰۹

  DM12327

  اقدامات ملي در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ حسن سليماني، الهام مجيديان.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۶۱-۷۷.

  ۳۰۱۱۰

  DM12328

  پژوهشي در حقوق عمومي اختراع/ ناصر علي منصوريان.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۷۹-۹۳.

  ۳۰۱۱۱

  DM12329

  گفتاري در حقوق نمودهاي فرهنگ عامه؛ با تأکيد بر ضوابط بهره برداري آزاد از نمودها/ زهرا شاکري.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۹۵-۱۰۷.

  ۳۰۱۱۲

  DM12330

  حسن نيت در حقوق دادرسي/ علي انصاري، حسين دهقاني.- حقوق اداري. ۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-۱۳۳.

  ۳۰۱۱۳

  DM12325

  قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احکام و ويژگي ها/ سيدنصرالله ابراهيمي، شهاب جعفري ندوشن.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱-۱۹.

  ۳۰۱۱۴

  DM12326

  بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدني/ حميد ابهري، سميه ظهوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۲۱-۳۸.

  ۳۰۱۱۵

  DM12327

  بررسي چالش هاي فقهي - حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي/ ولي رستمي، فاطمه افشاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۳۹-۵۸.

  ۳۰۱۱۶

  DM12328

  موازين ارزيابي رقابتي ادغام هاي ناظر بر مالکيت هاي فکري/ ابراهيم رهبري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۵۹-۷۶.

  ۳۰۱۱۷

  DM12329

  ماهيت حقوقي رابطه دادرسي/ رضا شکوهي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۷۷-۹۶.

  ۳۰۱۱۸

  DM12330

  مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در فرض "عدم دسترسي به کارفرما براي وصول حق بيمه" و راهکارهاي تامين مالي/ نسرين طباطبائي حصاري، محمود صابر.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۹۷-۱۱۴.

  ۳۰۱۱۹

  DM12331

  شرط انکار منافع در معاهدات سرمايه گذاري/ مجيد غمامي، ريحانه صديقي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۱.

  ۳۰۱۲۰

  DM12332

  حق شهرت مطالعه در حقوق آمريکا، کوشش براي شناسايي در فقه اماميه و ساماندهي آن در حقوق ايران/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، سمانه خوانساري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۳۳-۱۵۱.

  ۳۰۱۲۱

  DM12333

  تحليل حقوقي علل و احکام توسل به دادگاه براي انتخاب بازرس موقت در شرکت هاي سهامي/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۵۳-۱۷۲.

  ۳۰۱۲۲

  DM12334

  خسارات تنبيهي در مسئوليت ناشي از نقض قرارداد جستاري در غايت مسئوليت قراردادي/ مصطفي محقق داماد (احمدآبادي)، مرتضي شهبازي نيا، همايون رضايي نژاد.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره 1، بهار: ص ۱۷۳-۱۹۱.

  ۳۰۱۲۳

  DM12335

  تحليل اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي يوکاس و مقايسه با نظام حقوقي ايران/ لعيا جنيدي، غزال کشاورزي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۸۴۱-۸۷۱.

  ۳۰۱۲۴

  DM12336

  جايگاه حقوقي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در نظام حقوق اساسي ايران/ مهدي مقدسي، احسان اکبري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۸۷۳-۸۹۳.

  ۳۰۱۲۵

  DM12337

  وضعيت حقوقي آب هاي تاريخي در حقوق درياها/ سيدباقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۸۹۵-۹۱۸.

  ۳۰۱۲۶

  DM12338

  مداخله سازمان هاي غيردولتي به منزله "دوست دادگاه" در دادگاه بين المللي حقوق درياها/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، هيوا حاجي ملا.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۹۱۹-۹۳۶.

  ۳۰۱۲۷

  DM12339

  واکاوي مفهومي واژگان چندمعنا در قانون اساسي دولت به معناي "حکومت يا طبقه حاکم"/ فيروز اصلاني، مهدي نورايي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۹۳۷-۹۵۵.

  ۳۰۱۲۸

  DM12340

  رژيم حقوقي خاص اتحاديه اروپا: ويژگي ها و آثار/ عبدالله عابديني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۹۵۷-۹۷۷.

  ۳۰۱۲۹

  DM12341

  حاکميت قانون و کارايي در نظام حقوق رقابت ايران/ رضا طجرلو، محمدعلي کرباسيون.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۹۷۹-۹۹۴.

  ۳۰۱۳۰

  DM12342

  تحليل حقوقي "قطعنامه 2231 شوراي امنيت" و بررسي رابطه آن با "برجام"/ اميد ملاکريمي، محمود جلالي، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۹۹۵-۱۰۲۱.

  ۳۰۱۳۱

  DM12343

  نقش علم در ارزيابي معيارهاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE در فرايند داوري هاي بين المللي/ زهرا سيف، الهام امين زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۱۰۲۳-۱۰۴۱.

  ۳۰۱۳۲

  DM12344

  عملکرد شوراي امنيت در مواجهه با پديده ابولا (Ebola) رويکردي نوين در حوزه سلامت عمومي/ سيدحسام الدين لساني، يلدا نقي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۱۰۴۳-۱۰۶۵.

  ۳۰۱۳۳

  DM12345

  مشروعيت ارزيابي دولت ها در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت با تاکيد بر عملکرد اتحاديه اروپا/ مليحه بهفر.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۱۰۶۷-۱۰۸۶.

  ۳۰۱۳۴

  DM12346

  تحليل حقوقي خشونت عليه مسلمانان ميانمار به مثابه جنايت نسل زدايي/ عليرضا روستايي، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره چهل و هفتم، شماره 4، زمستان: ص ۱۰۸۷-۱۱۱۰.

  ۳۰۱۳۵

  DM12347

  مطالعه تطبيقي تاثير عرف و عادت در تفسير قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۳-۴۴۲.

  ۳۰۱۳۶

  DM12348

  بررسي تطبيقي چالش هاي ناشي از سکوت قانون در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ غلامحسين الهام، رضا زهروي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۳-۴۷۳.

  ۳۰۱۳۷

  DM12349

  مباني دکترين انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ محمدعلي بهمئي، نجمه تقوي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۵-۴۹۷.

  ۳۰۱۳۸

  DM12350

  تجزيه پذيري و تجزيه ناپذيري دعواي مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ مجيد پوراستاد، ندا اقبال اسگويي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-۵۱۹.

  ۳۰۱۳۹

  DM12351

  حق اتباع خارجي در زمينه تملک اموال در ايران با نگاهي به نظام حقوقي ترکيه/ احمدرضا توحيدي، ريحانه کوشش کار.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۱-۵۴۴.

  ۳۰۱۴۰

  DM12352

  تحليل تطبيقي وقوع اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بدهي در حقوق ايران و امريکا/ مريم جلالي ... [و ديگران].- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۵-۵۶۴.

  ۳۰۱۴۱

  DM12353

  مطالعه تطبيقي شيوه تدوين قوانين و تاثير آن بر فرايند ثبت اختراع؛ مطالعه موردي يک اختراع ثبت شده در ايران و امريکا/ سعيد حبيبا، زهرا بهادري جهرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۵-۵۸۱.

  ۳۰۱۴۲

  DM12354

  حمايت از حق تغذيه کودک با شير مادر در اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر/ شهرام زرنشان، احمد رضواني مفرد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۵۸۳-۶۰۶.

  ۳۰۱۴۳

  DM12355

  بررسي وضعيت حقوقي دستگاه هاي حفاري فراساحلي/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-۶۳۶.

  ۳۰۱۴۴

  DM12356

  مطالعه تطبيقي معيارهاي جرم انگاري در فضاي سايبر در نظام کيفري ايران و آلمان/ محمد فرجيها، علي علمداري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۷-۶۵۳.

  ۳۰۱۴۵

  DM12357

  بررسي تطبيقي تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران، انگلستان و فرانسه/ فضل الله فروغي، محمدباقر مقدسي، کيوان غني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۵-۶۷۸.

  ۳۰۱۴۶

  DM12358

  مطالعه تطبيقي گستره نظارت نهاد نگهبان قانون اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي ايران و هند/ علي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۶۷۹-۷۰۹.

  ۳۰۱۴۷

  DM12359

  مسئوليت حمل کننده در اثر فعل يا ترک فعل غير در کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده (CMR)/ سعيد محسني، مهسا رباطي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۱۱-۷۳۲.

  ۳۰۱۴۸

  DM12360

  ابعاد مفهومي وارانتي در حقوق قراردادها با رويکرد تطبيقي/ سيد مصطفي محقق داماد، علي ساعت چي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۳-۷۵۸.

  ۳۰۱۴۹

  DM12361

  مطالعه تطبيقي تکاليف شهروندي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان/ نادر مرداني، غلام سخي اکبري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۵۹-۷۷۶.

  ۳۰۱۵۰

  DM12362

  جايگاه حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي در اسناد بين المللي جهاني، منطقه اي و اسناد ملي/ سيدفضل الله موسوي، مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۷-۷۹۸.

  ۳۰۱۵۱

  DM12363

  اصول توسعه پايدار در رويه ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه بين المللي حقوق درياها/ سيدمصطفي ميرمحمدي، محمدرضا جهاني پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۷۹۹-۸۱۹.

  ۳۰۱۵۲

  DM12364

  بررسي تطبيقي ارکان و الزامات حکومت محلي در ايران و ژاپن/ مجتبي همتي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ۱۳۹۶، دوره هشتم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۸۲۱-۸۴۴.

  ۳۰۱۵۳

  DM12365

  مشخصه هاي گفتماني فرايند جرم انگاري ارتشاء در دهه 13۶0 خورشيدي/ علي حسين نجفي ابرندآبادي، محمد فرجيها، سکينه خانعلي پور واجارگاه.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-۱۷۷.

  ۳۰۱۵۴

  DM12366

  محرمانگي در فرآيند ميانجيگري کيفري/ حسين غلامي، علي مقدم.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-۲۰۲.

  ۳۰۱۵۵

  DM12367

  تاملي بر بزه ورشکستگي به تقصير/ عليرضا محمدزاده وادقاني، محمدمعين اميرمجاهدي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-۲۲۵.

  ۳۰۱۵۶

  DM12368

  مداخله شخص ثالث در دادرسي کيفري؛ جلوه ها و موانع/ محمود صابر، سميه خليق آذر.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۷-۲۴۸.

  ۳۰۱۵۷

  DM12369

  صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيماي در حالت پرواز در حقوق جزاي ايران و بين الملل/ فضل الله فروغي، بابک محمدي کراچي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-۲۷۴.

  ۳۰۱۵۸

  DM12370

  تحليل حقوقي اعلام جرم در تعقيب کيفري/ عليرضا مهدي پور مقدم، باقر شاملو.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۵-۲۹۶.

  ۳۰۱۵۹

  DM12371

  عدالت پيشگيرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقي/ محمد اسماعيلي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-۳۲۶.

  ۳۰۱۶۰

  DM12372

  تبيين جرم انگاري حداقلي از منظر اخلاقي/ شهرام زرنشان، محمد شجاعي نصرآبادي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ۱۳۹۶، دوره چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۷-۳۴۴.

  ۳۰۱۶۱

  DM12373

  تاثير اصل شفافيت در پيشگيري و بازدارندگي از اختلافات حقوقي و کيفري (سخن سردبير)/ سيدمحسن حسيني پويا.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۱۱-۱۵.

  ۳۰۱۶۲

  DM12374

  تاثير اعدام بر گرايش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرايم و رفتارهاي انحرافي/ محمد فرجيها، عباس شيخ الاسلامي، آزاده ساطعي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۱۷-۳۴.

  ۳۰۱۶۳

  DM12375

  رويکرد رويه قضايي در برابر تعارض اراده ظاهري و باطني/ عباس ميرشکاري.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۳۵-۵۰.

  ۳۰۱۶۴

  DM12376

  بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 و مقايسه آن با مقررات پيشين/ رسول مقصودپور، مهرداد رضايي مقدم.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۵۱-۶۲.

  ۳۰۱۶۵

  DM12377

  دلالت هاي رويکرد حقوق اسلامي به تابعيت و شهروندي/ محمد صادقي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۶۳-۸۴.

  ۳۰۱۶۶

  DM12378

  مصاديق جرائم مشمول صلاحيت واقعي در حقوق تطبيقي ايران، فرانسه و انگلستان/ سيدحسين احمدي گليان.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص  ۸۵-۱۰۰.

  ۳۰۱۶۷

  DM12379

  تعارض شهادت با معاينه محل/ حميد هروي، يوسف کارگذاري.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۱۰۱-۱۱۴.

  ۳۰۱۶۸

  DM12380

  بررسي قابليت مطالبه ديه عضو پيوندي از حيوان به انسان/ سپيده الواني جامي، سعيد خوافي.- وکيل مدافع. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 16، زمستان: ص ۱۱۵-۱۳۱.

  ۳۰۱۶۹

   

  مقايسه نحوه صدور اسناد رسمي با اسناد الکترونيکي مطمئن در حقوق کشورهاي مختلف/ عباس کريمي، امير سپاهي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۹-۲۶.

  ۳۰۱۷۰

   

  ماهيت حقوقي نمايندگان هوشمند در عرصه قراردادهاي الکترونيکي/ سيدالهام الدين شريفي،  گلناز بيرمي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۲۷-۵۴.

  ۳۰۱۷۱

   

  جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بي گناه/ رجب گلدوست جويباري، مهران ابراهيمي منش.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۵۵-۷۲.

  ۳۰۱۷۲

   

  تاثير فساد بر تحقق حق هاي بشري/ حسين سپه سرا.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۷۳-۱۰۱.

  ۳۰۱۷۳

   

  سياست قضايي يا قضاوت سياسي؟ بررسي تاثيرپذيري ديوان بين المللي دادگستري از مولفه هاي غيرحقوقي/ ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۱۰۳-۱۲۵.

  ۳۰۱۷۴

   

  تحليل مصاديق قراردادهاي احتمالي در نظام حقوقي ايران/ حبيب الله رحيمي،  خسرو محمودزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۱۲۷-۱۴۴.

  ۳۰۱۷۵

   

  مطابقت حقوقي کالا با قرارداد در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي/ احسان لطفي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۱۴۵-۱۶۳.

  ۳۰۱۷۶

   

  حقوق بشر مهاجران غيرقانوني: چالش هاي موجود/ مريم مهدوي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۱۶۵-۱۷۷.

  ۳۰۱۷۷

   

  ارزيابي مفهوم، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ امير ايروانيان.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۱۷۹-۲۲۸.

  ۳۰۱۷۸

   

  ابعاد حقوقي اختلاف چين و همسايگان آن در مورد جزاير اسپراتلي/ نسيم زرگري نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۲۲۹-۲۵۱.

  ۳۰۱۷۹

   

  قانون گذاري کيفري/ ليندزي فارمر؛ ترجمه عبدالرضا جوان جعفري، سيده سارا ميرباذل، سيدبهمن خدادادي.- پژوهشهاي حقوقي. ۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره 33، بهار: ص ۲۵۳-۲۷۶.

  ۳۰۱۸۰

  DM12381

  جايگاه الزامات اخلاقي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي کيفري ايران/ نبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگان.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 25، پاييز: ص ۳۲-۴۴.

  ۳۰۱۸۱

  DM12382

  موافقت نامه منع تجارت متقلبانه و دسترسي به دارو در کشورهاي در حال توسعه/ مهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش، نگار هوشمند.- اخلاق زيستي. ۱۳۹۶، سال هفتم، شماره 25، پاييز: ص ۴۶-۶۲.

  ۳۰۱۸۲

  DM12383

  تبيين انديشه امام خميني (ره) در باب حقوق بشر؛ مفهوم شناسي حقوق بشر در اسلام/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 1، تابستان: ص. ۹-۲۲.

  ۳۰۱۸۳

  DM12384

  چالش هاي حقوق بشر و فضاي سايبر؛ اينترنت و حقوق بشر؛ تعميم حقوق شهروندان در دنياي آفلاين به دنياي آنلاين/ سودابه درويش.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 1، تابستان: ص. ۲۳-۳۰.

  ۳۰۱۸۴

  DM12385

  نقض حقوق زنان در غرب؛ تحليلي از جايگاه زن در کشورهاي اروپايي و آمريکا/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 1، تابستان: ص. ۳۱-۴۰.

  ۳۰۱۸۵

  DM12386

  فرانسه از مهد دموکراسي تا نقض حقوق بشر؛ عدم رعايت حقوق بشر توسط نظام هاي ليبرال دموکرات؛ بررسي وضعيت حقوق بشر در مهد دموکراسي/ ياسمن عبدلي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 1، تابستان: ص. ۴۱-۵۴.

  ۳۰۱۸۶

  DM12387

  نقض حقوق کودکان در ايالات متحده امريکا؛ هشدار ديده با حقوق بشر درباره وضعيت بد کودکا در امريکا/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 1، تابستان: ص. ۵۵-۶۴.

  ۳۰۱۸۷

  DM12388

  ديدگاه مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل حقوق بشري/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 2، زمستان: ص. ۲-۹.

  ۳۰۱۸۸

  DM12389

  چالش هاي حقوقي آخرين گزارش دبيرکل سازمان ملل؛ حقوق بشر و وضعيت زنان در ايران/ سهيلا کوشا.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۴، سال اول، شماره 2، زمستان: ص. ۱۰-۳۷.

  ۳۰۱۸۹

  DM12390

  سازمان ملل و اسناد بين المللي حقوق زنان، بررسي عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 3، بهار: ص. ۳-۱۳.

  ۳۰۱۹۰

  DM12391

  حمايت هاي ويژه از زنان در معاهدات عام بين الملل/ الهام آخوندان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 3، بهار: ص. ۱۴-۳۱.

  ۳۰۱۹۱

  DM12392

  نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگي/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال اول، شماره 3، بهار: ص. ۴۴-۵۷.

  ۳۰۱۹۲

  DM12393

  هفته حقوق بشر امريکايي به روايت تاريخ؛ با نگاهي ويژه به سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران/ الهه جعفري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۹-۲۶.

  ۳۰۱۹۳

  DM12394

  مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۲۷-۴۵.

  ۳۰۱۹۴

  DM12395

  حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل و جمهوري اسلامي ايران/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۴۷-۷۰.

  ۳۰۱۹۵

  DM12396

  در آمدي بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۷۱-۸۶.

  ۳۰۱۹۶

  DM12397

  تبيين جايگاه حقوقي تفاوت ارث ميان زن و مرد از منظر ملل و اديان الهي/ فرزانه سرير.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۸۷-۱۲۰.

  ۳۰۱۹۷

  DM12398

  نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگي عليه زنان از منظر حقوق بشر/ حميده ره کشاي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 4، تابستان: ص. ۱۲۱-۱۴۹.

  ۳۰۱۹۸

  DM12399

  حقوق شهروندي از منظر امام خميني (ره)/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۹-۲۲.

  ۳۰۱۹۹

  DM12400

  چالش هاي اخلاقي، مذهبي، شرعي و حقوقي اتانازي/ سهيلا کوشا.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۷۳-۱۲۰.

  ۳۰۲۰۰

  DM12401

  رويه هاي ويژه/ محسن قانعي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۱۲۱-۱۴۴.

  ۳۰۲۰۱

  DM12402

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چشم انداز حکمراني خوب/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۱۴۵-۱۶۲.

  ۳۰۲۰۲

  DM12403

  تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر سبک زندگي و حقوق بشر/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۱۶۳-۱۸۲.

  ۳۰۲۰۳

  DM12404

  بررسي فقهي حقوقي قاچاق زنان/ صالحه خدادادي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال دوم، شماره 5، پاييز: ص. ۱۸۳-۱۹۵.

  ۳۰۲۰۴

  DM12405

  مقايسه تطبيقي حقوق بشر در دموکراسي هاي غربي و اسلام با تأکيد بر گفتمان سياسي امام خميني(ه)/ سيد محمد موسوي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۱۳-۴۹.

  ۳۰۲۰۵

  DM12406

  قاچاق سازمان يافته زنان و پيامدهاي ناشي از آن/ امين اميريان فارساني، مژده رئيسي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۵۱-۷۴.

  ۳۰۲۰۶

  DM12407

  روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي؛ تفاوت آري، تبعيض نه!!/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۷۵-۱۰۲.

  ۳۰۲۰۷

  DM12408

  در مسير ارتقاء حقوق زنان و اعمال تبعيض روا؛ نگاهي به قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط  خاص، مصو ب 2/6/1395/ علي رضايي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۱۰۳-۱۳۱.

  ۳۰۲۰۸

  DM12409

  بررسي تروريسم (تروريسم هسته اي) و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس انرژي اتمي قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر در ارتباط با تروريسم/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۱۳۳-۲۰۲.

  ۳۰۲۰۹

  DM12410

  نگاهي به شخصيت سياسي زن ايراني در جغرافياي سياسي پس از انقلاب 57/ حميد آزادبخت.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۵، سال سوم، شماره 6، زمستان: ص. ۲۰۳-۲۲۴.

  ۳۰۲۱۰

  DM12411

  مقايسه تطبيقي قوانين ايران و اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي/ سودابه درويش.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۱۵-۳۷.

  ۳۰۲۱۱

  DM12412

  جايگاه حقوق بشر با نگاهي به شوراي حقوق بشر/ محمدتقي قراچورلو، حسن عبداله زاده سنگرودي، هاني طلايي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۳۹-۵۷.

  ۳۰۲۱۲

  DM12413

  ارزيابي و تحليل حقوقي جايگاه زنان در قانون جديد حمايت از خانواده با رويکرد حقوق بشر/ ريحانه افروز.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۵۹-۱۰۴.

  ۳۰۲۱۳

  DM12414

  حقوق غيرمالي زنان در اسناد بين المللي و آموزه هاي اسلامي/ منيره اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۱۰۵-۱۲۸.

  ۳۰۲۱۴

  DM12415

  بررسي حقوق اقليت ها در غرب و ايران/ اکرم فضلي خاني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۱۲۹-۱۵۴.

  ۳۰۲۱۵

  DM12416

  نقد و بررسي نظريه تساوي در اسلام و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان/ سعيد نفر.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 7، بهار: ص. ۱۵۵-۱۷۹.

  ۳۰۲۱۶

  DM12417

  دريافت نفقه آري يا خير؟ نگاهي بر حق نفقه در فقه و قوانين ايران و مقايسه آن با کنوانسيون رفع تبعيض از زنان/ ناهيد محمدزاده.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 8، تابستان: ص. ۱۵-۴۹.

  ۳۰۲۱۷

  DM12418

  سايه وهابيت بر حقوق زنان عربستان/ اعظم ايل زکي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 8، تابستان: ص. ۵۱-۱۰۲.

  ۳۰۲۱۸

  DM12419

  تاثير تحريم هاي اقتصادي بر حقوق زنان/ فريبا حيدري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 8، تابستان: ص. ۱۰۳-۱۱۶.

  ۳۰۲۱۹

  DM12420

  سلامت زنان باردار از منظر حقوق بشر/ اکرم فضل يخاني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 8، تابستان: ص. ۱۱۷-۱۳۶.

  ۳۰۲۲۰

  DM12421

  تغيير مفهوم خانواده از ازدواج سفيد تا همجنسگرايي با نگاهي بر سبک زندگي، آسيب ها و چالش ها/ الهه جعفري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 8، تابستان: ص. ۱۳۷-۱۶۵.

  ۳۰۲۲۱

  DM12422

  وضعيت حقوق بشري زنان بحرين بررسي عملکرد حاکمان اين کشور/ مليحه فرجي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 9، پاييز: ص. ۱۵-۳۵.

  ۳۰۲۲۲

  DM12423

  بررسي طرح تخفيف مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر/ بهار اخوان.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 9، پاييز: ص. ۳۷-۵۹.

  ۳۰۲۲۳

  DM12424

  تحليل و بررسي خشونت عليه زنان: مطالعه موردي زنان در اروپا/ مهديه شادماني.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 9، پاييز: ص. ۶۱-۸۶.

  ۳۰۲۲۴

  DM12425

  نگاهي بر حقوق زنان از منظر حقوق بين الملل: مطالعه موردي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/ سيد هادي منتظري.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 9، پاييز: ص. ۸۷-۱۲۵.

  ۳۰۲۲۵

  DM12426

  بررسي تأثير تحريم هاي غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان/ ساناز گودرزي.- صيانت از حقوق زنان. ۱۳۹۶، سال سوم، شماره 9، پاييز: ص. ۱۲۷-۱۵۲.

  ۳۰۲۲۶

   

  کژگزيني و کژمنشي و روش هاي مديريت آنها در بانک هاي تخصصي و طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي/ محمد نقي نظرپور، مريم اولاد.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۹-۴۲.

  ۳۰۲۲۷

   

  تاثير چگونگي فراخواندن در ايجاد مسئوليت ناشي از دعوت شبانه/ حسينعلي باي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۴۳-۷۴.

  ۳۰۲۲۸

   

  بررسي نظام سلامت در حقوق تامين اجتماعي ايران و آلمان/ حسين رحمت الهي، زهرا ميرزايي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۷۵-۹۷.

  ۳۰۲۲۹

   

  رويکرد ديني حاکميت قانون در نظام مشروطه ايران/ عليرضا دبيرنيا، آيت اله جليلي مراد، عبدالسعيد شجاعي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۹۹-۱۳۵.

  ۳۰۲۳۰

   

  نگرشي جديد به تصحيح وقف پول با توجه به ماهيت وقف و چيستي پول/ مطصفي کاظمي نجف آبادي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۱۳۷-۱۷۲.

  ۳۰۲۳۱

   

  منعطف سازي بازار کار و حوزه هاي تحول آن با تاکيد بر ابعاد حقوقي/ سعيد رضا ابدي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره 15، بهار: ص. ۱۳۷-۱۷۲.

  ۳۰۲۳۲

   

  راه هاي تحصيل امنيت در انديشه استاد مطهري/ نجف لک زايي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۷-۳۴.

  ۳۰۲۳۳

   

  بايستگي گسترش مسئوليت مدني دولت در قوانين موجود/ سيد ضياء مرتضوي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۳۵-۶۷.

  ۳۰۲۳۴

   

  قانون و امنيت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد هادي کاوياني.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۶۹-۹۸.

  ۳۰۲۳۵

   

  بررسي امکان استخراج ضمان از ادله روايي احترام/ حسين هوشمند فيروز آبادي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۹۹-۱۲۴.

  ۳۰۲۳۶

   

  تاملي در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کيفري با تاکيد بر فلسفه قانونگذاري و قانون مجازات اسلامي 1392 در نظام حقوقي ايران/ غلامرضا پيوندي، سيد عليرضا ميربد.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۱۲۵-۱۵۴.

  ۳۰۲۳۷

   

  فقرزدايي از منظر اسلام و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران/ محمد جواد محقق نيا، مرتضي صالحي.- دين و قانون. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان: ص. ۱۲۵-۱۵۴.

  ۳۰۲۳۸

   

  فقه مقارن و تطور آن/ عبدالکريم بي آزار شيرازي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۵-۱۶.

  ۳۰۲۳۹

   

  مباني فقهي برون رفت جهان اسلام از اتهامات نقض حقوق بشر/ عباسعلي عميد زنجاني.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۱۷-۳۱.

  ۳۰۲۴۰

   

  دليل نفي غرر و ميزان اثرگذاري آن بر معاملات/ محمدعلي تسخيري.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۳۳-۵۴.

  ۳۰۲۴۱

   

  مشروعيت رجم و حد يا تعزير بودن آن از ديدگاه مذاهب اسلامي/ عابدين مؤمني.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۸۱-۱۰۰.

  ۳۰۲۴۲

   

  فقه حکومتي فرامذهبي با تحليل قاعده التعزير بما يراه الحاکم/ طوبي شاکري.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-۱۲۶.

  ۳۰۲۴۳

   

  مسئوليت مدني قاضي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران و مذاهب خمسه/ فريبا حاجي علي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان: ص. ۱۲۷-۱۴۷.

  ۳۰۲۴۴

   

  ماليت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت/ محمدعادل ضيائي، محمدعزيز حسامي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۵-۳۰.

  ۳۰۲۴۵

   

  ضرورت قانون گذاري احکام فقهي و تأثير آن در تقريب ديدگاه هاي مذاهب اسلامي/ عبيدالله بادپا.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-۵۰.

  ۳۰۲۴۶

   

  درآمدي بر بررسي قضاوت زنان/ محمد سروش محلاتي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۵۱-۶۶.

  ۳۰۲۴۷

   

  بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر از ديدگاه مذاهب خمسه و قوانين موضوعه/ افتخار دانش پور.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-۹۰.

  ۳۰۲۴۸

   

  قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مصطفي ذوالفقار طلب، محمد جمالي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-۱۱۰.

  ۳۰۲۴۹

   

  مقايسه محاربه با مفاهيم مشابه/ علي اکبر فرح زادي، سيد کامران فتح اللهي.- فقه مقارن. ۱۳۹۲، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۱-۱۲۹.

  ۳۰۲۵۰

   

  اختيار قاضي در عفو مجرمان/ عابدين مومني، اصغر اجداد.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص. ۷-۲۳.

  ۳۰۲۵۱

   

  اجراي علني مجازات ها از ديدگاه فقه مقارن و تاثير مقتضيات زمان/ سيد علي حسيني اشکوري، بهنام دارابي.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص. ۲۵-۴۴.

  ۳۰۲۵۲

   

  آزادي هاي مذهبي شهروندان غير مسلمان در جامعه اسلامي/ سيد محمود علوي، محمدامين اميني.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص. ۴۵-۷۰.

  ۳۰۲۵۳

   

  وقف پول در فقه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت/ محمدرضا ضميري، مهديه رضائي.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص. ۸۵-۱۰۳.

  ۳۰۲۵۴

   

  جرايم عليه سلامت عمومي از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تاکيد بر جرم تقلب در کالاهاي خوراکي/ احمدرضا توکلي، محمدرضا حق شناس.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص. ۱۰۵-۱۳۲.

  ۳۰۲۵۵

   

  بيع شرط در فقه مذاهب اسلامي/ احمد مبلغي، عليرضا آبين، مهرداد جمشيديان.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۴، پاييز و زمستان: ص. ۵-۲۸.

  ۳۰۲۵۶

   

  تفويض طلاق به زوجه در فقه اسلامي/ سيد مهدي جلالي.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۴، پاييز و زمستان: ص. ۴۹-۶۴.

  ۳۰۲۵۷

   

  جريان قصاص ميان مسلمان و غيرمسلمان از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران/ جليل اميدي، زکريا حسيني.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۴، پاييز و زمستان: ص. ۶۵-۸۳.

  ۳۰۲۵۸

   

  وقف نابالغ در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي.- فقه مقارن. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره ۴، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۹-۱۲۹.

  ۳۰۲۵۹

   

  نقش مصلحت در اجراي مجازات هاي حدي/ عابدين مومني، حامد رستمي نجف آبادي.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان: ص. ۹-۳۹.

  ۳۰۲۶۰

   

  مثلي و قيمي از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران/ مهدي رهبر، منيره خطيبي.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان: ص. ۴۱-۶۲.

  ۳۰۲۶۱

   

  واکاوي تطبيقي حرمت هاي ابدي ازدواج در فقه اماميه و زيديه با رويکرد حقوقي/ محمد ساردويي نسب، طاهره سادات نعيمي، مريم خادمي.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان: ص. ۸۱-۱۰۸.

  ۳۰۲۶۲

   

  حکم جمع ميان همسر و دختر برادر يا خواهر در ازدواج از ديدگاه فقهاي اسلامي/ محمدرضا رضوان طلب، حسين داورزني، محمدصالح مصلح.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان: ص. ۱۰۹-۱۳۱.

  ۳۰۲۶۳

   

  متعه طلاق در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي، محمدهاشم پورمولا.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان: ص. ۱۳۳-۱۵۵.

  ۳۰۲۶۴

   

  بررسي تحليلي و انتقادي شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن/ احمدرضا توکلي، حامد رستمي نجف آبادي، محمدرضا حق شناس.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۶، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-۷۸.

  ۳۰۲۶۵

   

  پيوند عضو پس از اجراي حد و قصاص از ديدگاه مذاهب فقهي/ محمد جمالي، مصطفي ذوالفقار طلب.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۶، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۵-۱۲۲.

  ۳۰۲۶۶

   

  لعان در نظام حقوقي اسلام و ظرفيت هاي آن در کاهش جنايات ناشي از بدبيني و خيانت در خانواده/ بهنام دارابي.- فقه مقارن. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۶، پاييز و زمستان.

  ۳۰۲۶۷

   

  بررسي مشروعيت از بين بردن جنين هاي آزمايشگاهي در فقه مذاهب اسلامي/ ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان: ص. ۲۹-۴۵.

  ۳۰۲۶۸

   

  ديه غيرمسلمان ساکن در بلاد اسلامي از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، نرگس فهيم.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان: ص. ۴۷-۶۰.

  ۳۰۲۶۹

   

  بازپژوهي بيع اموال غير مادي در فقه اسلامي و حقوق ايران/ مجيد رضايي دواني، سيد محمد هادي قبولي درافشان، سيد محمد صادق قبولي درافشان.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان: ص. ۶۱-۷۹.

  ۳۰۲۷۰

   

  وضعيت ديون و تعهدات مالي افزون بر ترکه در مذاهب اسلامي/ فاطمه قدرتي.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان: ص. ۸۱-۹۷.

  ۳۰۲۷۱

   

  محدوده تسعير در فقه مذاهب اسلامي/ مهدي رهبر.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان: ص. ۹۹-۱۱۲.

  ۳۰۲۷۲

   

  بررسي حدود مصلحت در حريم خصوصي در تعارض با مصالح اجتماعي با رويکردي بر مباني فقه اسلامي/ افتخار دانش پور.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۵-۴۵.

  ۳۰۲۷۳

   

  بررسي مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مؤمني، علي اکبر فرح زادي، علي شيعه علي.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-۶۵.

  ۳۰۲۷۴

   

  مقاصه در فقه اسلامي و مقايسه آن با تهاتر در حقوق ايران/ فرزاد پارسا.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-۹۱.

  ۳۰۲۷۵

   

  بررسي مقايسه اي مخابره و مزارعه در مذاهب فقهي اسلامي/ مرتضي رحيمي.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-۱۱۶.

  ۳۰۲۷۶

   

  تاملي در مالکيت خمس در عصر غيبت/ رمضانعلي تقي زاده چاري، علي پيردهي حاجيکلا.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۷-۱۳۵.

  ۳۰۲۷۷

   

  واکاوي مشروعيت باروري پس از مرگ در فقه اماميه با رويکردي به آراي فقهاي اهل سنت/ سيد حسين صفايي، حسن فدايي، امين اميرحسيني.- فقه مقارن. ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۸، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-۱۶۵.

  ۳۰۲۷۸

   

  ماهيت پول از منظر فقه اسلامي/ مهدي رهبر، منيره خطيبي.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ص. ۵-۳۹.

  ۳۰۲۷۹

   

  آثار تخلف ولي قهري از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ خديجه مرادي، مستانه اميري.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ۴۱-۷۶.

  ۳۰۲۸۰

   

  مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، سيد فاضل رستمي.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ص. ۷۷-۹۹.

  ۳۰۲۸۱

   

  قاعده درء المفاسد أولي من جلب المصالح  و تأثيرات آن بر فقه اسلامي/ مجيد وزيري، نورالدين سعيدياني.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-۱۲۳.

  ۳۰۲۸۲

   

  مباني فقهي قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر/ اسدالله لطفي، بهرام سهرابي نژاد، فروزان سهرابي نژاد.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ص. ۱۲۵-۱۵۰.

  ۳۰۲۸۳

   

  حکم فقهي مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامي/ عليرضا عابدي سرآسيا، اعظم اميني.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۹، بهار و تابستان: ص. ۱۵۱-۱۷۲.

  ۳۰۲۸۴

  DM12427

  قراردادهاي اداري از منظر فقه مذاهب اسلامي/ بيژن عباسي، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۷-۵۳.

  ۳۰۲۸۵

  DM12428

  مباني حکم حيات و موت در پديده مرگ مغزي از منظر فقه مذاهب اسلامي/ حميد مسجدسرائي، اعظم نظري.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-۸۳.

  ۳۰۲۸۶

  DM12429

  تاثير رابطه رشوه و هديه در حکم اخذ هديه توسط قاضي در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، علي شيعه علي.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-۸۱.

  ۳۰۲۸۷

  DM12430

  تداخل جنايات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامي/ علي اکبر فرح زادي، نرگس فهيم.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۷-۱۳۰.

  ۳۰۲۸۸

  DM12431

  تبري از عيوب مبيع در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران/ عبدالجبار زرگوش نسب.- فقه مقارن. ۱۳۹۶، سال پنجم، شماره ۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۱-۱۵۰.

  ۳۰۲۸۹

  DM12432

  کارکرد اجرائي نهاد شورا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فيروز اصلاني، علي سهرابلو.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-۲۶۰.

  ۳۰۲۹۰

  DM12433

  بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفي حقوق اسلامي/ علي انصاري، احد شاهي دامن جاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-۲۷۹.

  ۳۰۲۹۱

  DM12434

  تاملي در اشتراط قيد سلاح و محاربه اينترنتي/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۱-۳۰۸.

  ۳۰۲۹۲

  DM12435

  بررسي شرط ضمان عين مستاجره در فقه اماميه/ سيدمحمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان، محمدعلي خورسنديان.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-۳۲۷.

  ۳۰۲۹۳

  DM12436

  امکان سنجي اصطياد قاعده فقهي حسن نيت/ علي جعفري، علي مراد حيدري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۹-۳۴۴.

  ۳۰۲۹۴

  DM12437

  بررسي مسئوليت کيفري ناشي از اقدامات پيشگيرانه وضعي در فقه اماميه و حقوق ايران/ اسمعيل رحيمي نژاد، احمدرضا غفاري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-۳۷۱.

  ۳۰۲۹۵

  DM12438

  نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعي ثانوي در عبارات فقهاي اماميه/ حميده عبداللهي علي بيک.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-۴۱۶.

  ۳۰۲۹۶

  DM12439

  بررسي قاعده فقهي "لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق"/ طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-۴۴۰.

  ۳۰۲۹۷

  DM12440

  پژوهشي فقهي - حقوقي در الزام حکومتي بر حجاب زنان جهانگرد/ فاطمه فلاح تفتي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۱-۴۶۴.

  ۳۰۲۹۸

  DM12441

  مالکيت و مديريت معادن نفت و گاز در فقه اماميه و قوانين ايران/ سيدعلي محمد يثربي، حبيب سبزواري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال پنجاهم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۵-۵۱۷.

  ۳۰۲۹۹

  DM12442

  بررسي مفهوم اضطرار اجتماعي و تاثير آن در تجويز اتلاف مال/ علي سرايلو، محمدتقي فخلعي، عباسعلي سلطاني.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۳-۳۱.

  ۳۰۳۰۰

  DM12443

  بررسي انتقادي تعريف معسر با تاکيد بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۳/ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، سيدعلي علوي قزويني.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۳۳-۵۶.

  ۳۰۳۰۱

  DM12444

  ملاک شناسي احکام معاملات و آثار آن در فقه اماميه/ يعقوبعلي برجي، منير حق خواه.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۵۷-۸۰.

  ۳۰۳۰۲

  DM12445

  بازپژوهي مستندات حکم فقهي حرمت ابدي در زناي ذات بعل و معتده رجعيه/ حميد مسجدسرايي، صغري باقرزاده، سيدرسول موسوي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۸۱-۱۰۴.

  ۳۰۳۰۳

  DM12446

  بررسي تطبيقي شرط فاسخ از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر/ سيدابوالقاسم نقيبي، رسول مخصوصي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۱۰۵-۱۳۰.

  ۳۰۳۰۴

  DM12447

  تبيين حکم امضايي و تاثير آن در استنباط احکام فقهي/ قاسم نخعي پور، محمدعلي سعيدي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۱۳۱-۱۵۶.

  ۳۰۳۰۵

  DM12448

  مسئوليت مدني دولت در منابع آب بر مبناي قاعده اتلاف، لاضرر و احترام/ نعمت الله دالوند، امان الله عليمرادي، محمدعلي حيدري.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۶، شماره 16، پاييز - زمستان: ص ۱۷۷-۲۰۴.

  ۳۰۳۰۶

  DM12449

  تدابير حقوقي حمايت از مالکيت سرمايه گذار خارجي در حقوق ايران و بين الملل/ محمدصادق تيموري ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۱۱-۳۶.

  ۳۰۳۰۷

  DM12450

  مقابله با اکو تروريسم جهاني در پرتو ديپلماسي بين المللي محيط زيست/ سبحان طيبي، سيدعباس پورهاشمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۳۷-۵۳.

  ۳۰۳۰۸

  DM12451

  پراگماتيسم سياست جنايي مشارکتي درقبال خشونت عليه زنان/ عسل عظيميان ... [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۵۵-۸۳.

  ۳۰۳۰۹

  DM12452

  پاسخ دهي به بزه کاري کودکان و نوجوانان: تخميني يا ترميمي/ فرناز رجبي، نسرين مهرا.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۸۵-۱۲۱.

  ۳۰۳۱۰

  DM12453

  بررسي مسووليت هاي ناشي از عملکرد مديران برنامه ورزشکاران نسبت به باشگاه ها در حقوق ورزشي/ احمد يوسفي صادقلو، زينب نوابي مقدم.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۱۲۳-۱۳۸.

  ۳۰۳۱۱

  DM12454

  شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين المللي با تاکيد بر اعتبارات اسنادي/ رضا نصيري اقدم، پيمان دادرس.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 32، تابستان: ص ۱۳۹-۱۵۴.

  ۳۰۳۱۲

  DM12455

  تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه/ احمد يوسفي صادقلو، سعيد مجيدي فر.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۳۷-۷۳.

  ۳۰۳۱۳

  DM12456

  ماهيت حقوقي شرط داوري/ محسن سليمي، بابک خسروي نيا، مهدي زارع.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۷۵-۸۶.

  ۳۰۳۱۴

  DM12457

  پيشگيري پليس محور از بزه ديدگي کودکان در مدارس و راهکارهاي آن/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکرودي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۸۷-۱۰۶.

  ۳۰۳۱۵

  DM12458

  نقش قرار موقت ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات زيست محيطي بين دولت ها/ سيدعباس پورهاشمي، مجيد حقاني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۱۰۷-۱۳۶.

  ۳۰۳۱۶

  DM12459

  مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کيفري ايران/ اکبر زمان زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۱۳۷-۱۵۸.

  ۳۰۳۱۷

  DM12460

  رژيم مسئوليت هواپيماي خلبان متحرک/ ليلا رئيسي، معصومه ابراهيمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۶، شماره 33، پاييز: ص ۱۵۹-۲۰۴.

  ۳۰۳۱۸

  DM12461

  نقش دعاوي گروهي در حمايت از مصرف کننده/ احمد يوسف زاده، عليرضا باريکلو.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۱-۲۴.

  ۳۰۳۱۹

  DM12462

  "برون سپاري فرامرزي" و شيوه هاي تجارت خدمات در گاتس/ شکوه نامدار.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۲۵-۵۶.

  ۳۰۳۲۰

  DM12463

  قانون حاکم بر حمل و نقل چند وجهي در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام/ نگار روخ چکاو، اعظم انصاري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۵۶-۸۳.

  ۳۰۳۲۱

  DM12464

  بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمريکا و ايران/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۸۴-۱۰۶.

  ۳۰۳۲۲

  DM12465

  تحليل اقتصادي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با تاکيد بر آيين نامه شماره ۸۰ شوراي عالي بيمه/ عبداله خدابخشي، يعقوب عظيمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-۱۳۱.

  ۳۰۳۲۳

  DM12466

  تحليل حقوقي و اقتصادي خسارت تنبيهي/ کامران آقايي، نويد برومند بارده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 11، بهار و تابستان: ص ۱۳۲-۱۵۹.

  ۳۰۳۲۴

  DM12467

  گونه شناسي روش انديشمندان مسلمان در نظريه عدالت اقتصادي/ سيدمهدي معلمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۲.

  ۳۰۳۲۵

  DM12468

  ماهيت فقهي - حقوقي عمل کارگزاري در معاملات بورسي/ سيدمرتضي شهيدي، نصراله جعفري خسروآبادي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۴۲.

  ۳۰۳۲۶

  DM12469

  تحليل مسئوليت حقوقي بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونيکي وجوه/ محبوبه عبدالهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۴۳-۶۶.

  ۳۰۳۲۷

  DM12470

  راهکارهاي حقوقي کاهش هزينه نمايندگي در شرکت هاي تجاري/ مجتبي زاهديان، رضا علي پور، مهسا مشار موحد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۶۷-۱۱۲.

  ۳۰۳۲۸

  DM12471

  مسئوليت مدني توليد و عرضه کنندگان خودروي معيوب در دوره تضمين/ حسن مکرمي، ابراهيم تقي زاده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-۱۳۸.

  ۳۰۳۲۹

  DM12472

  مباني تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام/ حسن رهپيک، محسن شمس الهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ۱۳۹۶، سال بيست و چهارم، شماره 12، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-۱۷۴.

  ۳۰۳۳۰

  DM12473

  خطرات معمول زندگي و نقش آن در قلمرو مسئوليت مدني/ حسن باديني، حميدرضا اقدس طينت.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۱-۴۰.

  ۳۰۳۳۱

  DM12474

  کيفرگذاري و کيفردهي در حوزه سلب آزادي در حقوق ايران و انگلستان/ عبدالعلي توجهي، حسام ابراهيم وند.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۴۱-۹۰.

  ۳۰۳۳۲

  DM12475

  شرط لزوم در عقود اذني با تاکيد بر عقد مضاربه/ محمد جعفري مجد، پگاه علي آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۹۱-۱۱۲.

  ۳۰۳۳۳

  DM12476

  راي اعلامي پيشگيرانه و حمايت از ناقضان بالقوه حق اختراع/ علي روحي زاده، مجيد عباس تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-۱۳۱.

  ۳۰۳۳۴

  DM12477

  جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ حجت سبزواري نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-۱۶۴.

  ۳۰۳۳۵

  DM12478

  جايگاه روش هاي نوين کيفر سالب حيات در نظام کيفري ايران/ ناصر قاسمي، سامان دوست محمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-۱۹۷.

  ۳۰۳۳۶

  DM12479

  آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هاي مراجع اختصاصي اداري در حقوق اداري ايران/ مرتضي نجابت خواه، فاطمه افشاري، سيدشهاب الدين موسوي زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-۲۲۴.

  ۳۰۳۳۷

  DM12480

  بررسي کارايي قوانين افشاي اموال در کاهش فساد اداري با رويکرد تطبيقي/ حسن وکيليان، داور درخشان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 77 و 78، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-۲۵۰.

  ۳۰۳۳۸

  DM12481

  نگاه تطبيقي به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مقررات/ مسلم آقايي طوق.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۲.

  ۳۰۳۳۹

  DM12482

  پذيرش قول امين در فقه اماميه و آيين دادرسي مدني/ محسن اسماعيلي، محمد نصيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۴۵.

  ۳۰۳۴۰

  DM12483

  مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني؛ مقايسه حقوق رومي، کامن لا و ايران/ ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۶۶.

  ۳۰۳۴۱

  DM12484

  الزام به اجراي عين تعهدات قراردادي در حقوق ايران در مقايسه با اسناد نوين حقوق خصوصي/ محمدعلي خورسنديان، فرهاد محمدي بصير.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۶۷-۹۶.

  ۳۰۳۴۲

  DM12485

  حمايت نظام حقوق مالکيت فکري از حقوق بازي باز کنش گر در بازي هاي رايانه اي/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۹۷-۱۱۹.

  ۳۰۳۴۳

  DM12486

  فن آوري اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضايي/ مرتضي شهبازي نيا، مجيد غمامي، صديقه جوان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-۱۴۸.

  ۳۰۳۴۴

  DM12487

  بررسي تاثير کيفيت زندگي بر جرم سرقت/ مهدي مقيمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ۱۳۹۶، شماره 79 و 80، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-۱۷۰.

  ۳۰۳۴۵

   

  استقلال قضايي به مثابه پيش شرط توسعه حقوق شهروندي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، سمانه رحمتي فر.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۱۰-۳۵.

  ۳۰۳۴۶

   

  تحليل حقوقي طرق اجرايي دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ايران/ ولي رستمي، فائزه آخوندي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۳۶-۶۲.

  ۳۰۳۴۷

   

  ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي/ محمد امامي، حميد شاکري.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۶۳-۸۹.

  ۳۰۳۴۸

   

  صيانت از آزادي ها در آراي ديوان عدالت اداري/ کوروش استوار سنگري.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۹۰-۱۲۳.

  ۳۰۳۴۹

   

  مفهوم حکمراني تنظيمي/ محمد حسين زارعي، محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۱۲۴-۱۴۷.

  ۳۰۳۵۰

   

  نظام مديريت خطر و اعلام بلاياي طبيعي؛ مطالعه تطبيقي مقررات اساسي و اداري ايالات متحده آمريکا و ايران/ رحمت اله فرخي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۱، تابستان: ص. ۱۴۸-۱۷۵.

  ۳۰۳۵۱

   

  حق برخورداري اطفال از وکيل مدافع در فرآيند دادرسي/ زهرا رئوفي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۱۲-۳۷.

  ۳۰۳۵۲

   

  بررسي نقش و جايگاه هيات هاي اجرايي در انتخابات/ محمد مهاجري.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۳۸-۵۲.

  ۳۰۳۵۳

   

  کژتابي ساخت زباني در اصل نود و نهم قانون اساسي/ محسن خليلي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۵۴-۸۰.

  ۳۰۳۵۴

   

  رويه شوراي نگهبان در تعارض نظم عمومي و آزادي ها/ حسن محمدي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۱۴۶-۱۷۸.

  ۳۰۳۵۵

   

  مطالعه استقلال قضايي در ايران با نگاهي به نظام قضايي ايالات متحده امريکا/ مرضيه سلماني سيبني.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۱۸۰-۲۲۴.

  ۳۰۳۵۶

   

  نگاهي نو به تلازم حق و تکليف در حقوق اسلام و حقوق بشر/ حامد رستمي نجف آبادي، حبيب صادقي، وحيد زارع.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۲، پاييز: ص. ۲۲۶-۲۵۲.

  ۳۰۳۵۷

   

  بررسي تاثير تبعيض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ايران/ احمد مومني راد، ساناز بهبودي کلهري.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۱۲-۴۳.

  ۳۰۳۵۸

   

  نهادهاي ناقض اصل عدم تخصيص در قوانين و مقررات ناظر بر بودجه/ حامد نيکونهاد، صديقه قارلقي.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۴۴-۷۰.

  ۳۰۳۵۹

   

  مولفه هاي اصل حاکميت قانون در پرتو تعريف سازمان ملل متحد/ خديجه شجاعيان.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۷۱-۹۰.

  ۳۰۳۶۰

   

  چيستي مراجع شبه قضايي در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ ياور شعباني.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۹۱-۱۱۰.

  ۳۰۳۶۱

   

  تحليل حقوقي گونه شناسي نقض حريم خصوصي در فضاي سايبر/ علي صابرنژاد، پري حسينپور.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۱۱۱-۱۲۸.

  ۳۰۳۶۲

   

  تغيير از مجرمين يقه سفيد به مجرمين يقه قرمز/ سيد محمود مير خليلي، بهنام خدادوست.- جستارهاي حقوق عمومي. ۱۳۹۶، سال اول، شماره ۳، زمستان: ص. ۱۲۹-۱۵۶.

  ۳۰۳۶۳

  DM12488

  نقش باشگاه هاي حمايت و غرامت در جبران خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي/ سيدنصرالله ابراهيمي ... [و ديگران].- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-۱۹۲.

  ۳۰۳۶۴

  DM12489

  تعهد دولت ها به حفاظت از تالاب هورالعظيم/هورالهويزه بر اساس حقوق بين الملل/ الهام امين زاده، زهراسادات شارق، حسين رضازاده.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۳-۲۱۷.

  ۳۰۳۶۵

  DM12490

  تحليل نظريات موجود در احراز سلب مالکيت غيرمستقيم و تحولات آن در خصوص سرمايه گذاري در حوزه انرژي/ محمود باقري، مهدي ميهمي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-۲۴۷.

  ۳۰۳۶۶

  DM12491

  بررسي چگونگي تشکيل نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در کشور با رويکرد تطبيقي/ ولي رستمي، ليلي مقيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-۲۸۴.

  ۳۰۳۶۷

  DM12492

  تاثير انگيزش فردي - اجتماعي نظام مالکيت خصوصي در توسعه ميادين نفتي ايالات متحده/ محمد ساردويي نسب، سکينه رضايي احمدآبادي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۵-۳۱۳.

  ۳۰۳۶۸

  DM12493

  بررسي تحليلي قراردادهاي آب هاي مرزي ايران با همسايگان/ جلال عطاري، فريبا آوريده.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۵-۳۳۸.

  ۳۰۳۶۹

  DM12494

  رويکرد سازمان جهاني تجارت نسبت به انرژي هاي تجديدپذير/ علي فاتح، ايرج حسيني صدرآبادي.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۹-۳۶۷.

  ۳۰۳۷۰

  DM12495

  حقوق ايران در بهره برداري از رودخانه هيرمند از منظر حقوق بين الملل/ سيامک کرم زاده، بهرام مراديان.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-۴۰۰.

  ۳۰۳۷۱

  DM12496

  جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي پس از تحريم در حوزه انرژي به وسيله عضويت در معاهده منشور انرژي (با توجه به عضويت ناظر ايران)/ نادر مرداني، حميده بهمني.- مطالعات حقوق انرژي. ۱۳۹۶، دوره سوم، شماره 2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۱-۴۳۴.

  ۳۰۳۷۲

  DM12497

  نسبت پليس جامعه محور و سرمايه هاي اجتماعي در پيشگيري از جرم/ عليرضا جزيني، سروش اميري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۹-۳۴.

  ۳۰۳۷۳

  DM12498

  پيشگيري از بزه ديدگي زنان در بستر قانون گذاري (با نگاهي به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان)/ عاطفه بطياري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۵۳-۷۶.

  ۳۰۳۷۴

  DM12499

  پيشگيري غير کيفري از جرائم قوميتي/ سعيد جهان بين، مهرداد سلامي، باقر آرامش.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۷۹-۱۰۰.

  ۳۰۳۷۵

  DM12500

  واکاوي افکار عمومي نسبت به پيشگيري از جرم (مورد مطالعه شهر تهران)/ هانيه مهدي زاد پايدار، شادي عظيم زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۱۰۱-۱۲۶.

  ۳۰۳۷۶

  DM12501

  واکاوي بزه ديدگان جرائم خشونت آميز و راهکارهاي کاهش بزه ديدگي/ مهسا لاريجاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۱۲۷-۱۵۰.

  ۳۰۳۷۷

  DM12502

  راهبرد افتراقي پيشگيري امنيت مدار از بزهکاري/ اعظم مهدوي پور، نجمه شهراني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره 44، پاييز: ص ۱۵۱-۱۷۶.

  ۳۰۳۷۸

  DM12503

  ساختارشناسي گروه هاي مجرمانه سازمان يافته در فضاي سايبر/ جعفر کوشا، حسين روزگار، علي رحمتي.- راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و ششم، شماره 85، زمستان: ص ۱۱۷-۱۴۹.

  ۳۰۳۷۹

  DM12504

  تضاد و همکاري تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت/ احسان فلاحي، محمدجعفر جوادي ارجمند.- راهبرد. ۱۳۹۶، سال بيست و ششم، شماره 85، زمستان: ص ۱۶۹-۱۹۰.

  ۳۰۳۸۰

  DM12505

  فرزندخواندگي باز و حق بر هويت در بستر مصالح عاليه کودک: نگاهي تحليلي به ماده 22 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/ محمد روشن، مريم غني زاده بافقي.- خانواده پژوهي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره 52، زمستان: ص ۴۹۷-۵۱۴.

  ۳۰۳۸۱

   

  تحليل حقوقي - اقتصادي حق بيمه هاي پيمانکاري ها؛ نقدي بر رويه سازمان تامين اجتماعي و ديوان عدالت اداري/ عباس طوسي، جواد کاشاني.- پژوهش حقوق عمومي. ۱۳۹۶، دوره نوزدهم، شماره 55، تابستان: ۲۹-۵۹.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28592081
اکنون :
126